Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδήλωσης 13-14 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΦΑΚ ΣΥΝ. ΠΕ.», με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Κέρδισε πλούσια δώρα» εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) είναι ικανοί για δικαιοπραξία, (γ) μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και (δ) όσοι ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: προχωρήσουν στην καταχώρηση του ονοματεπωνύμου τους και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email), εγγράφως στα κουπόνια συμμετοχής του διαγωνισμού, θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν διάφορα δώρα (καλλυντικά κ.λ.π.), στο διάστημα από Παρασκευή, 13/09/2019 και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 22.00 μ.μ. μέχρι και Σάββατο 14/09/2019 από ώρα 10:00 π.μ., μέχρι 17.00 μ.μ, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Ως εκ τούτου, ως «Συμμετέχων» για τους σκοπούς του Διαγωνισμού ορίζεται οποιοσδήποτε πληροί σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή συνεργάτες διανομείς της εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) προσώπων, (γ) πρόσωπα που συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή με Συνδεδεμένη Εταιρεία ή με οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος συνδέεται μαζί τους, σε σχέση με ή εξ αφορμής του Διαγωνισμού (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά: προμηθευτές, χορηγοί, διαφημιστικά πρακτορεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 2 και 3 των Όρων Συμμετοχής.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την στο διάστημα από Παρασκευή, 13/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 22.00 μ.μ. μέχρι και Σάββατο, 14/09/2019 από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 17.00 μ.μ. Συμμετοχές που λαμβάνονται πέραν της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισμού, δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που αφορούν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι ανήλικοι και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 3 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας, ωστόσο δε θα ευθύνεται για περιπτώσεις άκυρων συμμετοχών που πραγματοποιήθηκαν από δόλο ή αμέλεια του συμμετέχοντα.

 1. ΔΩΡΟ

Κάθε έγκυρη συμμετοχή, θα δίνει το δικαίωμα στους συμμετέχοντες να κερδίσουν ένα από τα δώρα που θα ανακοινωθούν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με άλλα αντικείμενα, αλλά και ούτε είναι δυνατή η εξαργύρωσή του με χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει απευθείας από το Περίπτερο του ΣΥΦΑΚ που θα υπάρχει στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή, αυτός θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει και θα παραλαμβάνει το δώρο από την έδρα του Συνεταιρισμού, επί της οδού Μαυσώλου και Μπαλαλή στην Ν. Αλικαρνασσό καθημερινές (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και από ώρα 9.00 έως ώρα 15.00 μ.μ.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

O νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της διοργανώτριας εταιρείας σε συνεργασία με την https://www.random.org/.  Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία στο Περίπτερο του ΣΥΦΑΚ στην Πλατεία Ελευθερίας στις 14 Σεπτεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα. Το έπαθλο θα παραδοθεί αμέσως στον νικητή. Εάν δεν εμφανιστεί, το έπαθλο θα παραλαμβάνεται από τους νικητές μετά από επικοινωνία – ενημέρωση τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ανωτέρω. Εάν οι νικητές αρνηθούν το έπαθλο ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή του ή σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας του νικητή και μη ρητής έγγραφης έκφρασης αποδοχής, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του επάθλου ως την 31/10/2019, το έπαθλο δεν θα οφείλεται από την εταιρεία πλέον (θα ακυρώνεται), και η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας με τους νικητές και εφόσον πιστοποιηθεί η εγκυρότητα και η ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων τους, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό τόπο της www.syfakadvice.eu

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(α) Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων (δηλαδή ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την πραγματοποίηση κάθε απαραίτητης ενέργειας αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

(β) Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές θα δημοσιευθεί το ονοματεπώνυμό τους στον διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας εταιρίας και θα ενημερωθούν άμεσα οι ίδιοι με email.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και ενημερώνονται σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι συμμετέχοντες. Οι παρόντες όροι έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας κάθε παλαιότερους που τυχόν έχουν αναρτηθεί.

 1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού ή/και τον τρόπο διεξαγωγής αυτού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει εντός εύλογου χρόνου για τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο μέσο κατά την εύλογη κρίση της.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί, θα διαγράφονται από την βάση δεδομένων  της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχεία θα διατηρούνται και όσο διάστημα χρειαστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού (από την ανάδειξη του νικητή, μέχρι και την παραλαβή του δώρου ή τυχόν ακύρωσή του).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει την ευχέρεια να ακυρώνει/ουν συμμετοχές, που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα ή την εικόνα των συμμετεχουσών εταιρειών κ.λ.π

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτομάτως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις, καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών με το Διαγωνισμό αποφάσεων της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές. Πέραν της καταβολής του Δώρου, οι συμμετέχοντες δεν έχουν ή διατηρούν οποιαδήποτε άλλη αξίωση ή απαίτηση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και δηλώνουν ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσεως έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

(α) Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή της ενέργειας, όπως αυτή προσδιορίστηκε ανωτέρω (ενδεικτικά αναφέρεται η διεξαγωγή της κλήρωσης, η διαχείριση της διαδικασίας τυπικής παραλαβής του επάθλου, κλπ.) ανήκει στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική προς νικητές ή τρίτους δε βαρύνει την Διοργανώτρια Εταιρεία. Η ευθύνη για την παράδοση του δώρου (ημερομηνία, ακριβής τοποθεσία, τήρηση κανόνων ασφαλείας, καιρικές συνθήκες κλπ) ανήκει στην Διοργανώτρια Εταιρεία με την οποία οι νικητές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που τυχόν προκύψουν από ενδεχόμενη διακοπή, καθυστέρηση, δυσλειτουργία της ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με την ενέργεια.

(β) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

(γ) Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύμβαση του Διαγωνισμού ή σχετίζεται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφο­ρούν την ύπαρξη του, την εγκυρότητά του ή τη λήξη του αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.